Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

SUSTAINABILITY AS THE ART OF RESILIENCE

 

Το έργο “Sustainability as the art of resilience” στοχεύει στην προώθηση της βιωσιμότητας αλλά και της ‘τέχνης’ της ανθεκτικότητας. Το έργο εστιάζει στους γνωστικούς μαθησιακούς στόχους σε σχέση με την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς καθώς και στον εκπαιδευτικό, σε αναλογία με τις προσπάθειες που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των ανθρώπινων οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις του μεταβαλλόμενου κλίματος. Το ταξίδι από την τέχνη στην ανθεκτικότητα, τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και μεθοδολογιών, είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσουμε ιδέες και δημιουργικές λύσεις βασισμένες στις τέχνες στα προβλήματα του κόσμου μας.

Οι στόχοι του έργου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών γύρω από θεματικές όπως:

  • Γνώσεις εξάσκησης ανθεκτικότητας κατά την διάρκεια εκτεταμένων κρίσεων όπως η πανδημία
  • Μεθόδους ενίσχυσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων σχετικά με την βιωσιμότητα, την τέχνη και την ανθεκτικότητα
  • Τεχνικές προώθησης της βιωσιμότητας στο περιβάλλον εργασίας

Με το πέρας του έργου στοχεύουμε να έχουμε συγκεντρώσει καλές πρακτικές σχετικά με την βιωσιμότητα μέσω καινοτόμων μεθόδων που συνδέονται με την τέχνης και την ανθεκτικότητα, οι οποίες θα συνθέσουν έναν οδηγό με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό. 

Συντονιστής:

Ten for Sustainability (Ιταλία)

Εταίροι: