Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

SMALL BUDDIES

Το έργο “Small Buddies” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund* με φορέα υλοποίησης την Challedu- inclusion | games | education και εταίρους το KROMA, την HETERART και το ΜΥΡΤΙΛΛΟ ΚΟΙΝΣΕΠ. Αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα που δίνει το βήμα στις μικρές/νέες οργανώσεις να συνηγορήσουν και να προβάλλουν το έργο τους καθώς και να δημιουργήσουν κανάλια επικοινωνίας με τις εταιρείες που αναπτύσουν ή θέλουν να αναπτύξουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Παράλληλα προσφέρει την δυνατότητα στις εταιρείες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα 17 SDGs (Sustainable Development Goals/ Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης) με ένα παιγνιώδη τρόπο, να ανακαλύψουν δράσεις μικρών/νέων οργανώσεων που συμβάλλουν σε αυτά και να γνωρίσουν και συνεργαστούν τελικά με κάποιες από αυτές ενισχύοντας τον αντίκτυπό τους.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

-η προώθηση της διαφάνειας της λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρνησης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εταιρειών

-η προώθηση των SDGs και η εκπαίδευση τόσο των εταιρειών όσο και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτούς- η συνηγορία υπέρ των μικρών, νέων και καινοτόμων οργανώσεων που υλοποιούν δράσεις και προγράμματα με μεγάλο για το μέγεθός τους αντίκτυπο, και ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των SDGs

-η δημιουργία ενός άτυπου αρχικά δικτύου οργανώσεων που θα λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο υποστηρίζοντας τις και αναβαθμίζοντας το ρόλο τους

-η ανάπτυξη οδηγών και εργαλείων που θα προάγουν την διαφάνεια και την οργανωτική ικανότητα και τεχνογνωσία των μικρών οργανώσεων αντίστοιχα με το δυναμικό και τις ανάγκες τους

-η προσέλκυση των εταιρειών μέσω της ενημέρωσης για τα SDGs και το έργο οργανώσεων σχετικά με αυτά

-η προσέλκυση εταιρειών μέσω της προσφοράς εργαλείων που εμπλέκουν την εταιρεία και τους υπαλλήλους της σταδιακά σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ξεκινώντας από δράση ΕΚΕ που αφορά στην εκπαίδευση υπαλλήλων στα SDGs και σχετίζοντας τη δράση αυτή με τη δράση οργανώσεων δημιουργώντας διαύλους γνωριμίας

-η άμεση εμπλοκή ενός ΜΜΕ (KROMA) στις εκστρατείες συνηγορίας του προγράμματος

-Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση του αντικτύπου των μικρών, νέων, καινοτόμων οργανώσεων και η βιώσιμη ενίσχυση δράσεων και ομάδων που στηρίζουν μέσω ΕΚΕ.

Με την ολοκλήρωση του έργου 30 οργανώσεις θα έχουν ενταχθεί στο δίκτυο, 30 εταιρείες θα έχουν ενημερωθεί για τα εργαλεία και το έργο των μικρών οργανώσεων, θα έχουν γίνει 10 εκστρατείες συνηγορίας σε συνεργασία με ΜΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Small Buddies


Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.