Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

INSPIRE

 

Το πρόγραμμα INSPIRE- Innovative Serious Play for Identifying your Role in a Social Entrepreneurship στοχεύει να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει νέους/ες μεταξύ 18-24 ετών να ασχοληθούν με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουν ομάδες και να ιδρύσουν επιχειρήσεις μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου / ψυχομετρικού παιχνιδιού

Σήμερα, η σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξηαναγνωρίζεται ευρέως. Έκθεση του OESC (2019) τεκμηριώνει έντονα ότι οι Νέοι (15-24) στην Ευρώπη δυσκολεύονται πολύ να βρουν δουλειά. Το 15% αυτών είναι άνεργοι,ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό αγγίζει και το 30%. Ο «χάρτης των κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους στην Ευρώπη» (2015) υπογραμμίζει ως βασικούς περιορισμούς της έναρξης και ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης, την έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος, τις περιορισμένες διαχειριστικές δεξιότητεςτων επιχειρηματιών, την αδυναμία ανάπτυξης βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, τη δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια / χρηματοδοτήσεις. Το ESM (European Startup Monitor) αποκαλύπτει ότι οι νέοι προσπαθούν να ξεπεράσουν όλες τις παραπάνω προκλήσεις συνεργαζόμενοι σε ομάδες (πάνω από το 79% των ιδρυτών επιχειρήσεων ξεκίνησε ως ομάδα).

Σε αυτό το πνεύμα, το πρόγραμμα INSPIRE προτείνει ότι το κλειδί επιτυχίας για μια νέα κοινωνική επιχείρηση είναι η ΟΜΑΔΑ. Αλλά, έμφαση δίνεται στη δημιουργία μιας ομάδας με συμπληρωματικές δεξιότητες, ικανότητες και ρόλους πριν από την έναρξή της, καθώς και για τη «στρατολόγηση» νέων μελών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της. Έτσι, το έργο INSPIRE επιδιώκει την ανάπτυξη ενός εργαλείου για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, καθώς και της προσωπικότητας καιτων χαρακτηριστικών σταδιοδρομίας των νέων ηλικίας 18-24 ετών και την ενδυνάμωσή τους στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων και εταιρειών.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • προβολή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων (ηλικία 18-24 ετών)
 • στήριξη νέων (18-24 ετών) για τον εντοπισμό των υφιστάμενων δεξιοτήτων καιτων ικανοτήτων τους, ή προκειμένου να αναπτύξουν περεταίρω όσες βρίσκονται σε έλλειψη αλλά κρίνονται αναγκαίες για την επιτυχή ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων-απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
 • απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
 • δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου και παιχνιδιού που προωθεί την ανοιχτή εκπαίδευση και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή
 • να ενισχύσει τους εκπαιδευτές νέων, τους συμβούλους σταδιοδρομίας με τις σχετικές επαγγελματικές δεξιότητες
 • να δημιουργήσει ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο που οι εκπαιδευτές νέων, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και οι σχετικοί επαγγελματίες μπορούν να αξιοποιήσουν στο χώρο τους και έτσι να διευρύνουν τις επιπτώσεις/ αποτελέσματα του έργου

Intellectual Outputs:

 • Μεθοδολογικός οδηγός του έργου INSPIRE
 • Οδηγός εκπαίδευσης για την επαγγελματική εξέλιξη και τις ψυχομετρικές μεθόδους, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικές με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και τον τρόπο ανίχνευσης και αξιολόγησης τωνκατάλληλων χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων της «επιχειρηματικής» προσωπικότητας και δημιουργίας αποτελεσματικών ομάδων
 • Εκπαιδευτικός οδηγός για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις που βασίζονται σε SDG (Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης) και για αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Μέσων. Θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και αποτελεσματικούς τρόπους χρήσης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για την εμπλοκή των ατόμων στην ομάδα
 • Καινοτομικό ψυχομετρικό παιχνίδι βιωματικής μάθησης (serious game). Το παιχνίδι θα ζητά από τους νέους (18-24 ετών) να βρουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα SDG και να ασχολούνται με τις καθημερινές δραστηριότητες και τις διαδικασίες σε μια μικρή κοινωνική επιχείρηση. Μέσα από το παιχνίδι θα γίνει αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της προσωπικότητας των παικτών. Το ζητούμενο είναι οι παίκτες θα γνωρίζουν τον εαυτό τους και να προσδιορίζουν τονρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σε μια ομάδα κοινωνικής επιχείρησης. Επιπλέον, οι παίκτες θα αποκτήσουν καλύτερα προσόντα στις προκλήσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων (φόρτο εργασίας, διασπορά και έμπνευση μέσω αποστολής, εύρεση χρηματοδότησης, επικοινωνία, εμπλοκή και δέσμευση τρίτων, συνεργασία με συναδέλφους κ.λπ.).

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Ο συντονιστής:

 • Challedu (Ελλάδα)

Εταίροι:

 • MC2020 (Ισπανία)
 • ΚΕΣΟ (Ελλάδα)
 • CiP (Κύπρος)

Στην πλατφόρμα του προγράμματος INSPIRE (https://inspireyouth.eu/ ) θα βρείτε τα νέα, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του προγράμματος και ενημερώσεις, όπως αναφορές, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών.

To INSPIRE είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης 2019-3-EL02-KA205-005215

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζι μας στο play@challedu.com