Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

ΗΟΡΕ

 

Η πρότασή μας, HOPE, αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων ατόμων και των ατόμων με μειονεκτικό υπόβαθρο στη Βόρεια Μακεδονία, την Ελλάδα και την Ιταλία και παρέχει πραγματική ελπίδα για την κοινωνική τους ένταξη στην κοινωνία με βάση το δικό τους δημιουργικό δυναμικό. Αντιμετωπίζει ιδιαίτερα τις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν παράγοντες απόλυτου αποκλεισμού, όπως οι άστεγοι.

Το πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχει την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές μεταξύ των σχετικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και στις 3 χώρες εταίρους.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος HOPE είναι να υποστηρίξει περιθωριοποιημένα και άτομα με μειονεκτικό υπόβαθρο που θέλουν να αμφισβητήσουν την τρέχουσα κοινωνική και υλική τους κατάσταση και να αυξήσουν τις ευκαιρίες για βιώσιμη επανένταξη σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Το HOPE επικεντρώνεται σε περιθωριοποιημένα άτομα ( άστεγοι, δικαιούχοι κοινωνικής φροντίδας, μετανάστες, άτομα με λιγότερες ευκαιρίες από αγροτικές περιοχές, άτομα με μειονεκτήματα) και στοχεύει να τους δώσει πραγματική ελπίδα για κοινωνική ένταξη με βάση τις δικές τους δυνατότητες. Η εκπαίδευση ενηλίκων για τον συγκεκριμένο στόχο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν εμπορεύσιμα προϊόντα και να εξασφαλίσουν έτσι τον εαυτό τους. Η διάσταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί προστιθέμενη αξία στην πρόταση HOPE, καθώς εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων. Το κύριο αποτέλεσμα που προκύπτει από τις δραστηριότητες της HOPE είναι να καταφέρουν οι άνθρωποι με εξαιρετικά εμπόδια (οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά, κ. λπ. ) να τα ξεπεράσουν και να συμμετέχουν και να επωφεληθούν από την οργανωμένη κοινωνία.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί

Ο συντονιστής:

  • Zdruzenie na gragjani za socijalen i ekonomski razvoj IN VIVO Skopje (Βόρεια Μακεδονία)

Εταίροι:

  • LIBERITUTTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. (Ιταλία)
  • Association for promotion of development processes PRO LOCAL Bitola (Βόρεια Μακεδονία)
  • Challedu (Ελλάδα)

To έργο είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης  KA227-FCE7393F