Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

ESCAPERS

Το Erasmus+ έργο “ESCAPERS” βασίζεται σε μια σειρά από στόχους που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των γενεών, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων και στη συμβολή στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς:

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 1. Διαγενεακή μάθηση: Προώθηση ευκαιριών μάθησης μέσω της εκπαίδευσης που βασίζεται στο παιχνίδι και που βοηθά στη γεφύρωσηι του χάσματος μεταξύ των γενεών.
 2. Κοινωνική ένταξη: Καταπολέμηση της απομόνωσης των ηλικιωμένων με την ενεργό συμμετοχή τους σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.
 3. Δια βίου μάθηση: Αναγνώριση και προώθηση της αξίας των ηλικιωμένων στην κοινωνία με τη μεταφορά των αναμνήσεών τους στις νεότερες γενιές.
 4. Ψηφιακή ενδυνάμωση: Ενδυνάμωση των ηλικιωμένων με ψηφιακές δεξιότητες για τη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος.
 5. Ενεργό συμμετοχή του πολίτη: Ενθάρρυνση των νεότερων γενεών να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.
 6. Επαγγελματική ανάπτυξη: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των σχετικών επαγγελματιών για την αποτελεσματική ενσωμάτωση του έργου.

Αποτελέσματα του έργου:

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • “Ο Μεθοδολογικός οδηγός ESCAPERS” που παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενσωμάτωση του έργου.
 • Πέντε μοναδικά “Παιχνίδια ESCAPERS” που προωθούν τη διαγενεακή μάθηση και την κοινωνική ένταξη.
 • Ένας οδηγός για τη δημιουργία και διαχείριση των “ESCAPERS Local Labs” που αφορούν στην εμπλοκή της κοινότητας.
 • Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και ισπανικά, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα όλων των ενδιαφερομένων μελών.

Αντίκτυπος του έργου:

 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών μέσω των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μάθησης και διδασκαλίας.
 • Εμπλοκή 100 ατόμων από τις ομάδες-στόχους, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή.
 • Ενδυνάμωση 50 εκπαιδευτών ενηλίκων και επαγγελματιών μέσω της εκμάθησης και της αξιοποίησης του υλικού του έργου.

 

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί: 

 

Συντονιστής: 

Εταίροι: 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός έργου: 2023-1-EL01-KA220-ADU-000153091

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επικοινωνήστε μαζί μας στο play@challedu.com

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.