Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

E4ALL

E4ALL logo
Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει το έργο είναι η ελάχιστη διαθέσιμη υποστήριξη για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στο σχεδιασμό -χωρίς αποκλεισμούς- διαγενεακής εκπαίδευσης. Το έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη εκπαιδευτών ενηλίκων για την ένταξη διαφόρων γενιών  ενηλίκων μαθητών σε μια κοινή εκπαιδευτική διαδικασία που επιτρέπει να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και να μαθαίνουν ο ένας για τον άλλον. Μεταξύ των θεμάτων ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση που εξετάζει το έργο, σημαντικό τόσο για την νέα όσο και για την μεγαλύτερη γενιά μαθητών είναι: η εκμάθηση γλωσσών, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus, τα δικαιώματα ιθαγένειας της ΕΕ, οι ψηφιακές ικανότητες και η κριτική σκέψη, η ανταπόκριση στις προκλήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές και τις κλιματικές αλλαγές, κάνοντας με αυτό το τρόπο την εκπαίδευση πιο προσωποποιημένη και ελκυστική για τους μαθητές.

Ο στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στο σχεδιασμό, την παροχή και την προώθηση πιο ελκυστικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης για όλες τις γενιές ενηλίκων μαθητών. 

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Να διερευνήσει και να συζητήσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις για τη διαγενεακή δια βιου μάθηση για όλες τις γενιές, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτές στην ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων των ενηλίκων μαθητών.
 • Να συγκεντρώσει τις προοπτικές των νέων και των ηλικιωμένων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων ενηλίκων σχετικά με τη διά βίου μάθηση για να γίνει ευκολότερη η ανταλλαγή εμπειριών και η αμοιβαία έμπνευση
 • Προώθηση της δια βίου μάθησης για όλες τις γενιές – με στόχο την κοινωνική ένταξη, τη μείωση της ανεργίας και αναντιστοιχία δεξιοτήτων, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, την αντιμετώπιση μεταναστεύσεων, τη λογική χρήση των νέων μορφών επικοινωνίας.
 • Να οικοδομήσει κοινωνικό κεφάλαιο και να προωθήσει τη συνοχή και την εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτές ενηλίκων στο πεδίο της διαγενεακής μάθησης.
 • Αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο της δια βίου μάθησης στη διαδικασία ενίσχυσης και υποστήριξης κοινών αξιών, αστική δέσμευση και συμμετοχή των πολιτών.
 • Προώθηση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κινητικότητας και του προγράμματος Erasmus + για όλες τις γενιές

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί: 

Ο συντονιστής: 

 • Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (Πολωνία)

Εταίροι: 

 • Escuela Oficial de Idiomas Madrid-Villaverde (Ισπανία)
 • Challedu- inclusion | games |education (Ελλάδα)
 • ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUVITA E.T.S (Ιταλία)
 • Europäische Bildungsinitiative (Αυστρία)
 • Ecological Future Education (Λετονία)

Αποτελέσματα E4ALL

 • Knowledge pills :

Knowledge pill 1 – Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε άτομα χωρίς εμπειρία στη διαδικασία σχεδιασμού του παιχνιδιού;

Knowledge pill 2 – E4ALL Learning Pill EBI

Knowledge pill 3 – Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τους μαθητές της τρίτης ηλικίας στην ενεργό μη τυπική εκπαίδευση ;

Knowledge pill 4 – Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ομάδες πολλών γενεών μέσω της χρήσης του Διαδικτύου;

Knowledge pill 5 – Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας να εμπλακούν πιο ενεργά στην εκμάθηση γλωσσών;

Knowledge pill 6 – Πώς να εξασφαλίσετε ότι όλες οι φωνές θα ακούγονται εξίσου σε μια ομαδική διαγενεακή συζήτηση ;

Άρθρα EPALE

Game cocreation for intergenerational audiences. Experiences shared to E4ALL Erasmus+ KA204 project

Practical experience in an intergenerational training of digital competencies

The H5P Framework

Animaker

How to make education more attractive and inclusive for all generations?

MEDIATING THE MEDIATION – EOI Madrid-Villaverde and El Espinillo. Contribution to the E4ALL KA204 ERASMUS+ PROJECT

How to plan a change in intergenerational groups?


Ε4all open access materials

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό πρότασης: 2020-1-PL01-KA204-082020

Για περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνήστε με την Κωνσταντίνα Ιακώβου από την Challedu- inclusion | games | education, konstantina@challedu.com

#E4ALL_EU