Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

Coopcities

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε απροσδόκητες προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου κατάρτισης για εκπαιδευτές/ριες ΕΕΚ, ώστε να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης, στις πόλεις τους, των απροσδόκητων παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, π.χ. της πανδημίας COVID-19. Το μοντέλο κατάρτισης θα συνδυαστεί με εκπαιδευτικό υλικό με ψηφιακά μέσα, δηλαδή ένα σοβαρό παιχνίδι και πύλη ηλεκτρονικής μάθησης, αφηγηματικά βίντεο, ψηφιακές κάρτες αναφοράς μελετών περιπτώσεων, τα οποία θα είναι όλα διαθέσιμα ως OER στην πύλη ηλεκτρονικής μάθησης του έργου. Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν σε μια από τις σημαντικότερες παγκόσμιες ανάγκες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.
Θα συμβάλει άμεσα στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης) με κύρια έμφαση στον Στόχο 11 – Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και στον Στόχο 17 Συμπράξεις για τους Στόχους. Για να επιτευχθεί αυτό, τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:
  • Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου κατάρτισης για εκπαιδευτές/ριες ΕΕΚ ώστε να τους δοθούν τα εργαλεία, η καθοδήγηση και η κατάλληλη υποστήριξη για την κατάρτιση αστικών φορέων (φορείς λήψης αποφάσεων, δήμαρχοι, δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη δημοτικών συμβουλίων, τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής, σύμβουλοι πόλεων, σύμβουλοι, σύμβουλοι, αρμόδιες αρχές, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί).
  • Άμεση κατάρτιση εκπαιδευτών/ριών ΕΕΚ για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την κατάρτιση αστικών φορέων και την ενίσχυση της μελλοντικής τους επίδρασης στην κατάρτιση σχετικά με τις βιώσιμες πόλεις.
  • Να συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των αστικών φορέων στην οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων και να έχει την ευελιξία να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις, π.χ. την πανδημία Covid-19.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Ε-CODE

STANDO LTD

UNIVERSITAET PADERBORN

EURO-NET

Challedu

Το έργο είναι συν-χρηματοδοτούμενο απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης KA220-VET-E883E8F9